PROGRAM GALERIJE REMONT U 2017. godini
“VEČERA ZA ZECA”
Nikola Džafo 


Džafo započinje sezonu u Remontu, dokonava šta je večera za zeca…i vraća se crtežu

Galerija Remont započinje izlagačku sezonu 2017 samostalnom izložbom “Večera za zeca” Nikole Džafa. Više od dve decenije svoje umetničke karijere ovaj novosadski umetnik je posvetio društveno angažovanim akcijama u okviru umetničkih kolektiva i inicijativa čiji je neiscrpan inspirator, pokretač i član. Izložba u Remontu je značajan trenutak - stanka i refleksija Nikoline dosadašnje prakse u odnosu na principe individualnog, kolektivnog, društveno angažovanog. 


“Zapravo, ovo je objava i najava da ATELJE DŽAFO deluje. “Večera za zeca” je rekapitulacija (možda bolje rekonstrukcija kapitulacije), pokušaj da se dovrši nedovršeno, davno započeto, da se razjasni zašto sam nekim poslovima davao prednost. Ako sam više od dve decenije u svom radu “etiku stavljao iznad estetike”, sada crtanjem kao najobjektivnijom raspravom pokušavam da ublažim gubitke… “Večera za zeca” ima sedam segmenata, kao sedam dana, sedam grehova. U postupku je “resavsko crtanje”, crtanje kao hedonizam, očekivanje da “sve jedno drugo pojede” i napokon oslobađanje od greha – dugog “nerada” i zanemarivnja posla koji mi najviše leži… 

Drugi radovi koje izlažem takođe pokušavaju da rehabilituju putovanje u drugom smeru. “Skretanje s puta” treba da pokaže da moje “gubitništvo” nije “luzeraj” već jedna paralela koja nije uspela da osvoji svet. U tom smislu "Pereca za  umetnika" je socijalni dramolet sa neuspešnim  završetkom. U knjigu je uvezana izložba dokumenata kojom sam skrenuo pažnju na loš socijalni status umetnika i skupljao priloge za socijalnu opskrbu umetnika i za esnaf. Nikad  nije izlagano.
“Kurtalisati se” je video rad koji objašnjava šta se zbiva sa “beskonačnim crtežima”, izlaganim i docrtavanim  poslednji put u Remontu 8. aprila 2012. To je bila “treća ruka”, a sada su presečeni napola… Premijerno prikazivanje.
Kruna moje prezentacije bila bi “Rasprodaja umetnosti”, projekat koji živi poslednjih deset godina. Prihodi koji se steknu koristiće za nastavak delovanja radionice Džafo i potvrde da “nije sve uzalud”.

(Nikola Džafo)

Nikola Džafo rođen 1950. u Novom Sadu. Diplomirao slikarstvo na FLU Beograd, 1978, magistrirao na istom fakultetu 1981. Član Udruženja likovnih umetnika Srbije i Vojvodine. Od 1990. pasivizira bavljenje slikarstvom i maksimalno je aktivan u borbi za društvene vrednosti i umetnički dignitet. Idejni tvorac i pokretač grupe LED ART (1993), s kojom kreira i realizuje više od trideset projekata. Suosnivač Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu (1995) i Multimedijalnog centra “Led art” u Novom Sadu (2000). Iste godine, u podrumu u ulici Grčkoškolska 5, pokreće Art kliniku,  s utopijskom idejom da umetnost može da menja i leči svet. Godine 2013, posle eutanazje Art klinike, u novom radnom prostoru pokreće Šok zadrugu, koja funkcioniše na istim etičkim principima kao i prethodna umetnička udruženja.
Za izložbu „Lepus in fabula“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, dobio Politikinu nagradu, 2012. Ovih dana priprema  izložbu za Galeriju Remont u Beogradu


„HORIZONTI“
Marija Nikolić


U ponedeljak, 13. februara u galeriji Remont biće otvorena prva samostalna izložba mlade beogradske umetnice Marije Nikolić, studentkinje master studija slikarstva u klasi profesora Milete Prodanovića na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Projekat “Horizonti”, koji će biti pretstavljen u Remontu, sadrži tri različita segmenta koje objedinjuje tema društvenog delovanja u okviru različitih prostora – instalacija “Laboratorija duševna”, video “Providni snovi” i multimedijalna celina “RTB Bor”. 
 Zajedničku problemsku nit sva tri segmenta čini  preispitivanje moći čovekovog delovanja kako prema svetu koji ga okružuje tako i prema sebi i sopstvenom unutrašnjem životu.  
Pojam horizont podrzumeva graničnost, cepa prostor na dva dela, stvarajući dihotomnu komunikaciju unutar njih – snova slepih osoba i posmatrača ili slepih i sveta  pogleda, podzemnog i nadzemnog, neverbalnog i verbalnog, kolektivnog i individualnog. 
Postavka izložbe obuhvata različite medijske izraze - crteže, instalaciju, skulpturu i video radove.

Marija Nikolić (1993) je na studijama slikarstva na Fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu. Dobitnica je nagrade „Ljubica Sokić slikar i profesor Akademije likovnih umetnosti“, kao i više priznanja na Medjunarodnom Salonu stripa u Beogradu. Izlagala na grupnim izložbama u Beogradu i Novom Sadu.

Izlozba traje do 03.03.2017.
„ONCE UPON A DREAM“
Slavica Obradović

Otvaranje izložbe u ponedeljak, 6. marta u 20h

Polazeći od bajke, kao primarnog seta vrednosti i pouka koje pojedinac još kao dete usvaja iz spoljašnjeg sveta, a kroz preispitivanje ličnog formativnog procesa i retrospektivno razmatranje emotivnog sazrevanja, Slavica Obradović izložbom Once Upon A Dream problematizuje pitanje samospoznaje i ličnu podvojenost između fantazije i realnosti.

Kada se, već u najranijem uzrastu, u Lakanovom stade du miroir, prvi put identifikujemo sa svojim likom i predstavnošću, u  pojedincu se istovremeno formira i začetak koncepta Idealnog Ja, kao misaona predstava savršenog bića koje želimo da vidimo kao sopstveno.
Once Upon a Dream se bavi upravo onim trenutkom u kom u psihologiji pojedinca „sve kreće naopako“. Trenutkom kada „spekulativno ja“ daje prednost „društvenom“, i primarna identifikacija pojedinca sa njegovim Idealnim Ja postaje izmenjena društvenim i kulturnim normama, konvencijama i očekivanjima, ali takođe i ličnim postupcima kojima se ruši koncept bajkovite moralnosti u kojoj su vrednosti, kao i uloge, unapred podeljene i veoma precizno definisane. Moral iz bajke, stvoren u detinjstvu, biva prvenstveno poljuljan u periodu adolescencije, što je faza kojom se autorka i bavi, budući da se upravo tada suočavamo sa potrebom istraživanja ličnosti, osvešćujemo svoju seksualnost, pomeramo sopstvene granice, rađa se pojam ega, društvenog nadmetanja, površne i interesne socijalizacije. U realnom svetu, ideja fiktivne princeze (kao simbola nežnosti, nevinosti, bezgrešnosti) se već na prvi dodir stvarnosti rasprskava poput mehura od sapunice. Svesnim odricanjem od fantazije, ličnost koja je flawless zamenjena je egzistencjiom sačinjenom od fragmenata koji se međusobno ne uklapaju na očekivan način. Tu metaforičku dimenziju distorzije lika, gde je našem stvarnom, fizičkom i emotivnom biću zapravo nemoguće da u potpunosti odgovori na zahteve ideje o sebi, dodatno ističe i činjenica da je odraz u ogledalu izokrenut. On je obrnuta verzija stvarnosti u kojoj refleksija nikada tačno ne odgovara originalu koji odražava. Odvojena od nas,  jedina slika iz spoljašnjeg sveta koju o sebi dobijamo, iz ogledala, kao (ne)mesta gde istovremeno i postojimo i ne, nas i fizički podseća da je taj neko preko puta, koga vidim i želim da spoznam, uvek „neko drugi“ - dalek, suprotan i bolno nedostižan.

Teodora Jeremić

Slavica Obradović (1990) diplomirala je 2015.godine na Fakultetu Likovnih umetnosti  u Beogradu, na odseku vajarstvo, u klasi profesora Mrdjana Bajića. 2016. godine je realizovala je samostalnu izložbu u galeriji Doma omladine, učestvovala je na više grupnih i studentskih izložbi i dobitnik je nagrade „Vladeta Petrić“ za vajrska dostignuća (2015) I „Perspektive 14” u organizaciji Šok zadruge.

“(DYS)FUNCTIONAL PROPOSITIONS / (DIS)FUNKCIONALNE PROPOZICIJE”
Bodies at Work (Maja Bekan & Angela Serino) 
+ Els Silvrants-Barclay, Chen Shuyu, Marianne Flotron, Pilvi Takkala, Harun Farocki and Bureau of Melodramatic Research ...

otvaranje izložbe + ‘reading performance’ (Angela Serino, Els Silvrants - Barclay, Shuyu Chen i Maja Bekan)

Umetnička grupa Bodies at Work (Maja Bekan & Angela Serino) predstaviće svoj istraživački rad u Remontu kroz autorsku izložbenu postavku, seriju zamišljenih razgovora i akcija sa odabranim gostima.
Kao uvod u temu, na otvaranju izložbe biće izveden ‘reading performance’ sa Angelom Serino, Els Silvrants - Barclay, Shuyu Chen i Majom Bekan. 

“Bodies at Work” (“Tela na poslu”) je istraživački, saradnički projekat Maje Bekan i Angele Serino koji ispituje i artikuliše pitanje - koju vrstu “posla-ova” obavljaju umetnici i radnici u kulturi. Kakva je njihova veza sa vremenom i prostorom, kako i za koga rade, kako balansiraju svoj privatni, društveni i profesionalni život, i koje su prednosti i zamke takvih okolnosti.
Uključujući različite saradnje “Bodies at Work” se izražava kroz performanse manjih formata, predavanja, razgovore i štampane materijale. 
Projekat “Bodies at work” su do sada ugostili Institut za provokacije iz Pekinga i BAR iz Barselone uz podršku Fonda Mondriajan i Stroom Den Haag.

Maja Bekan je vizuelna umetnica i performerka. Njeni radovi se sastoje od različitih formi saradnji, socijalnih odnosa, situacija zamenjenih uloga unutar grupa i procesa produkcije znanja. Ona radi na dugoročnim istraživačkim projektima koji uključuju raznolike saradnike i koji su predstavljeni javnosti u formi performansa i konstruisanih situacija, ambijenata, instalacija (video / zvučnih, tekstualnih) i javnih razgovora.

Angela Serino je nezavisna kustoskinja i pisac iz Amsterdama. Njeni istraživački projekti često uključuju izložbe novih radova uz javne programe predavanja, prikazivanja filmova, razgovora i čitalačkih grupa. Interesuje je formiranje javnog prostora koji razmatra i dovodi u pitanje sporne, tekuće teme.

Izlozba traje do 13.4.2017
3.4 – 13.4.2017
“(Dys)functional Propositions” by Bodies at Work (Maja Bekan & Angela Serino)

Monday, 3.4. from 6pm
Opening of the exhibition + ‘reading performance’ (Angela Serino, Els Silvrants - Barclay, Shuyu Chen and Maja Bekan)


A series of fictional conversations and actions by Bodies at Work (Maja Bekan & Angela Serino) with invited guests Els Silvrants-Barclay, Chen Shuyu,Marianne Flotron, Pilvi Takkala, Harun Farocki and Bureau of Melodramatic Research among the others.

“Bodies at Work” is a collaborative research project by Maja Bekan and Angela Serino examining and voicing what kind(s) of “work” it is that art and cultural workers do. What is their relationship to time and space, how and for whom they work, how they balance their private, social and professional life, and what are the advantages and pitfalls of such circumstances. 
Involving various collaborations, “Bodies at Work” enfolds itself trough small-scale performances, lectures, conversations and printed materials.The Bodies at Work project was kindly hosted by Institute for Provocation, Beijing and BAR, Barcelona with the support by Mondriaan Fonds and Stroom Den Haag.

Maja Bekan is a visual and performance artist. Her artworks consist of different forms of collaboration, social relations, changing roles of an individual within groups, and processes of knowledge production. She works in cycles and on long-term research-based projects that involve diverse collaborators, and that are presented to the public in the form of performances and constructed situations, environments, video/audio/text based installations and public conversations. In 2008, she initiated two long-term research projects: Secret Powers for Identity, Security and Self- Respect in Troubling Times and P for Performance, to investigate performance art in the context of social exchange and learning. Her work has been presented at (a.o.): CCA Ujazdowski, Warsaw (PL), SMBA Amsterdam (NL), Van Abbemuseum Eindhoven (NL), Tent Rotterdam (NL), KCB Belgrade, (RS), Contemporary Museum of Fine Arts, Rijeka, (HR) The Nunnery, London (UK) and IFP Beijing (CN). She is a co-founder of the artistic collective ADA (area for debate and art) based in Rotterdam www.adarotterdam.nl

Angela Serino is an independent curator and writer based in Amsterdam. Her research-based projects often consist of exhibitions of newly commissioned works, as well as public programs of lectures, film screenings, conversations, and reading groups. She is interested in creating a public space to reflect on and confront current issues, albeit temporary and contested.
In 2009 she was curator of Redlight Art Amsterdam, a project initiated by the Municipality of Amsterdam and SMBA, Stedelijk Museum Amsterdam. During this year-long residency, artists Mounira Al Solh, Francesca Grilli, Ahmet Ögüt, Meiro Koizumi, and Egle Budvytyte (a.o.) developed new works in relation to the changing landscape of the inner city. In 2010 she became a member of the programming committee of Kunsthuis SYB, an artists-in-residency that facilitates and encourages experimentation, research and collaboration for artists – and which is set in the relatively remote region of Friesland, in the northwest of the Netherlands. At SYB she curated the projects “ON Residency”, “Our House in the Middle of the Street”, “Pay Attention, please” (icw Valerio del Baglivo - as an exchange project between Kunsthuis SYB and FARE Milan), and worked with artists such as Rory Pilgrim, Anna Franceschini, Francesca Grilli, Shana Moulton and Noa Giniger. Over the last two years, Serino has worked closely with artist Mounira Al Solh on the noa language school, a pilot project for the development of a language school led by artists. She has also been in collaboration with artist Maja Bekan for Bodies at Work, a two-year project aimed at examining and defining what kind(s) of “work” it is that art and cultural workers do. 
Having attended several residencies herself, and as a member of SYB’s programming committee, her current focus and interest lays on the role of residency programs as support structures for art where ideas of production, self-education, and collectivity can be explored.(i.e. See: “Residencies as Learning Environment”, international meeting A.i.R. Milan - https://goo.gl/N59kc0)

“I AM  BLACK BUT BEAUTIFUL”
Neda  Kovinić


Projekat Crna sam ali lepa, preispituje upravo onu nametnutu objektivnost koja se krije iza “površine vidljivog”. Ona prilazi problemu tela-individue-subjekta kroz spoljašnjost i formu odeće, uniforme ili kostima, kao nečemu što istovremeno otkriva i prikriva subjektivnost, kao nešto što je društveno kodira, selektuje, svrstava i izaziva osećaj pripadnosti ili odbojnosti.
Projekat se bavi mnoštvenošću temporalnosti globalnog kapitalizma, pa i u ideološkom i političkom smislu, te načinima na koji se ideološki državni aparati upliću u svakodnevni život, oblikujući individualne istorije i često indukujući bekstvo i povlačenje. Umetnica ovde želi da obrati pažnju na jedan specifični oblik sopstvenog 'aktivnog eskapizma' tokom rane mladosti krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina, koje je provela u manastiru kao monahinja, a što je za nju u tom trenutku značilo frontalno odbijanje ponudjenih vrednosti i opcija – neku vrstu negacije izbora koje je nudila tadašnja politička realnost, lokalno i globalno. 
U ovoj seriji crteža i slika tako nalazimo portrete i figure monahinja u odeći stroge forme, kombinovane sa drugim strogim formama iz domena visoke mode ili stereotipne pojavnosti grupacija sveta umetnosti, reprezentovanih modelima svedenih linija kuće Cos...

Jelena Vesić
nezavisna istoričarka umetnosti, kustoskinja i predavačica


Neda Kovinić (1975) je diplomirala slikarstvo na FLU i dizajn enterijera na FPUiD u Beogradu. 
Izlagala od 1996. na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Bavila se ambijentalnim instalacijama i videom sa prvim samostalnim izložbama u SKC-u, formirajući umetničke osnove na tragu konceptualne umetnosti. Od 2002. živela  nešto više od decenije u manastiru u monaško-spiritualnoj praksi, gde se i dalje bavila videom, fotografijom, slikarstvom, crtežom. Trenutno na doktorskim studijama na FLU u Beogradu. Radi  na crtezima, slikama i video radu na nekoliko projekata.

Izložba traje do 5.5.2017.
Pokretni hronotopi

Mladen Bundalo


“Pokretni hronotopi” okupljaju radove nastale oko težnje da se shvate lična iskustva migracije, te proizašla odvajanja, izmiještanja, napuštanja i rekonstituisanja. Kako se ova iskustva ponašaju kao određeni izvori unutarnje gravitacije, ona zaposedaju mentalni prostor, povlače sećanja, uvijaju misli, izobličuju poglede, te generalno preoblikuju psihološki pejzaž ličnosti. Nastali radovi se pojavljuju i kao putopis prolaska kroz hronotop takvog sistema, njegove topologije, putanjama ali i spregnutosti njegovih elemenata sa kulturnim faktorima i obrascima koji nas nemilosrdno guraju ka navedenim iskustvima. U tom smislu, ovakav travelogue se ne tretira kao bezopasni, apolitični ili isključivo intimni, već kao inkubator konteksta i pozicije otpora prema destruktivnim politikama i njenim implikacijama na sam hronotop čoveka. Sagledavanje prostor-vremena takvih iskustava uspostavlja se kroz video eseje, crteže i tekstove nastale poslednjih nekoliko godina.


Mladen Bundalo (1986, Prijedor) radi kao konceptualni i video umetnik. U svojim radovima najčešće se bavi pitanjima emocionalnih i društevnih implikacija imigrantske pozicije. Učestvovao je na preko osamdeset internacionalnih izložbi, razgovora, festivala kao i na rezidencijalnim programima za umetnike. Koautor je knjige "(R)evolucija izlagačkih modela" - studija uticaja internet tehnologije na aktuelni diskurs  u umetnosti i kulturi, a kurirao je i dvanaest  međunarodnih umetničkih projekata. Dobitnik je nekoliko nagrada za rad u oblasti savremene umetnosti.

www.mladenbundalo.com  


Izložba traje do 2.6.2017. 
Moving Chronotopes / Chronotope, still from 3D animation, 00:05:45, 2017
Moving Chronotopes / Strings, laser-cut drawing, 2016
Ovde možete preuzeti katalog download >>>
PONIRANJE
Vladimir Bjeličić
predavanje/performans 

Petak, 02.06.2017, u 20h

U periodu od marta 2014. do oktobra 2015. godine, Vladimir Bjeličić je bio zaposlen u nacionalnoj avio kompaniji Air Serbia na poziciji zemaljskog osoblja. Tom prilikom bio je u celosti izložen realnim posledicima tranzicije te primenom neo liberalnog modela poslovanja i uslova rada u zemlji perifernog kapitalizma. Potreba da vlastitu životnu (radnu) poziciju artikuliše kroz umetnički rad nastaje na licu mesta, a ne kao unapred pripremljena agenda. 
Rasprodaja državne imovine, eksploatacija jeftine radne snage, prekarni rad, ekonomska nestabilnost i drugi procesi aktivni su činioci pomenutog modela koji se od demokratskih promena implementira u ovo društvo. Polazeći od ličnog primera, predavanjem/performansom pod nazivom Poniranje, Bjeličić pokušava da problematizuje kako vlastitu društvenu poziciju, tako i političke odnosno ideološke mehanizme  u okvirima devastiranog sistema. 

Više o autoru:
http://cargocollective.com/vladimirbjelicic/About-1

„K 67“
Projekat vizuelnog mapiranja 'Crvenog kioska'

Autori izložbe: Ivan Manojlović i Aleksandar Zarić
Kustoskinja izložbe: Ana Panić


Glavni junak naše priče zove se K67 i pripada vrsti modularnog kioska. Ime je dobio po godini u kojoj ga je patentirao mladi slovenački arhitekta Saša J. Mehtig (Saša J. Mächtig) čija inspiracija je bio presek dve cevi. Koristeći nove tehnologije i nove materijale koji su bili u modi poput ojačanog poliestera i poliuretana proizveo je inovativno i praktično rešenje koje je uvršteno u kolekciju dizajna Muzeja moderne umetnosti iz Njujorka (MoMA).
Bez namere da se sa nostalgijom gleda u prošlost već sa željom da se prošlost pretvori u predmet proučavanja i kritičke refleksije, ne samo u akademskim krugovima, već i kod „običnih“ ljudi, umetnički tandem Manojlović/Zarić obilazi lokacije po Srbiji i fotografiše kioske K67. Kroz njihove radove pratimo transformaciju kioska od simbola uređenosti, promišljenosti, modernizacije i dobrog dizajna do simbola neplaniranog urbanizma, divlje gradnje i haosa. 
Projekat se proširuje pozivanjem građana da šalju svoje fotografije kioska, što označava početak stvaranja inventara, vizuelnog arhiva, kioska K67 koji je prepoznat kao simbol nekadašnje vere u bolju budućnost a danas sa nakaznim dodacima postaje simbol postranzicione Srbije i neuspele modernizacije. 

Ivan Manojlović, Aleksandar Zarić, Ana Panić

Više o projektu http://k67.weebly.com/ 

Sjaj i beda jednog modernizacijskog proboja 

„Gradovi se ne ruše samo spolja i fizički već se mogu razarati iznutra i duhovno.“
(Bogdan Bogdanović, Grad kenotaf, 1993.)

“U tom odabranom društvu bili su i čuvena stolica REX, Iskrin telefon ETA 80, skije ELAN, motor TOMOS, automobil YUGO, DIGITRON po kome i dalje sve kalkulatore pogrešno zovemo digitron, sokovi FRUCTAL, skijaške cipele ALPINA i druge, danas već ikone YU DIZAJNA. Dominirali su proizvođači i dizajneri iz Slovenije sa gotovo 90%, što je bio odraz realnog stanja. Pregledi ove vrste imaju pre svega didaktičku ulogu. Sa jedne strane da pokažu šta je dobar i uspešan dizajn i edukuju kupce kao krajnje korisnike, a sa druge strane da primerima dobre prakse stimulativno deluju na proizvođače i primenu industrijskog dizajna u privredi. „Karakteristika“ koju je profesor Keller dao kiosku K67 vraća nas na početak priče i ključnu reč kod koje ćemo se zadržati, a to je urbano. 
Arhitekta Bogdan Bogdanović tvrdi da treba da postoji predmet učenje grada jer čovek koji u grad dođe bez želje da sa njim uspostavi dijalog opasan je po taj grad. Po njemu gradove nisu uništavali došljaci sa sela, organskog sela koje živi u svom kontekstu ili ovčari sa velikih planina koje imaju svoje zakonitosti, već negradski sloj ili polugradski sloj koji stiže iz mutnih zona između sela i grada, međuprostora u kojima je sve „ni-ni“, ni selo ni grad, međusloj koji ima neku vrstu straha od grada i brutalno ga osvaja, menja, ruši, preimenuje ne znajući i ne poštujući gradske tradicije.”

Iz teksta kustoskinje i istoričarke umetnosti Ane Panić


Izložba finalista Nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos“


U ponedeljak 26.6.2016. godine u 19 h u galeriji Remont otvara se izložba finalista Nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos”. Učesnici finalne izložbe Nagrade DB Mangelos 2017. će pre otvaranja pojedinačno predstaviti svoj rad članovima žirija, nakon čega će žiri doneti konačnu odluku o dobitniku/ci Nagrade i saopštiti je na samom otvaranju izložbe.

Ovogodišnji žiri nagrade u sastavu: Ana Bogdanović (istoričarka umetnosti, Odeljenje za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, Beograd), Milica Pekić (istoričarka umetnosti i kustoskinja, Kiosk - platforma za savremenu umetnost, Beograd), Nina Simonović (umetnica, dobitnica Nagrade Mangelos za 2016.), Janka Vukmir (istoričarka umetnosti, kustoskinja i predsednica Instituta za suvremenu umjetnost, Zagreb) i Stevan Vuković (teoretičar umetnosti, Beograd)  odabrao je nakon prvog kruga žiriranja 16.5.  pet umetnika/ca u finalni krug selekcije za 2017. godinu. To su (prema abecednom redu): 

1.    Lidija Delić
2.    Ksenija Jovišević
3.    Nemanja Lađić
4.    Jelena Mijić
5.    Ivan Šuletić

U saradnji sa Residency Unlimited (Njujork) i uz podršku Trust for Mutual Understanding (Njujork), Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se organizuje i dodeljuje godišnje, pojedincu ili pojedinki, u vidu studijskog rezidencijalnog boravka u Njujorku, u trajanju od 8 nedelja. Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ove godine će biti dodeljena šesnaesti put.

Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" je podržana od strane Ministarstva za kulturu i  informisanje Republike Srbije.  


Finalisti:

Lidija Delić (1986, Nikšić), živi i radi u Beogradu. Doktorirala je na Interdisciplinarnim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2015. godine. Od 2012. godine aktivno radi kao član i organizator umetničkog prostora U10. Jedan je od pet dobitnika Henkel nagrade za Srbiju (2008). Dobitnica nagrade za crtež aukcijske kuće iz Rima, Gioielli di Carta (2010). Njen rad se nalazi u kolekciji ING Banke (ING), Amsterdam, Holandija i u kolekciji Akademije umetnosti u Novom Sadu. Izlagala na više grupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu uključujući izložbe “I am where I should like to be”, Navigator galerija, sa Marijom Dragojlović, Beograd (2017); “Sunset Journeys” Circuloquadro, Milano, Italija (2017); “PARALLEL VIENNA 2015”, Alte Post, U10 grupna izložba (Beč, 2015); “LISTE Art Fair”, U10 grupna izložba (Bazel, 2015). U 2017. godini Lidija predstavlja Srbiju na 18. Međunarodnom bijenalu mladih umetnika Evrope i Mediterana (BJCEM), u Tirani, u Albaniji.
http://lidijadelic.com/

“Konceptualno i strukturalno, moj rad počiva na intermedijumskom istraživanju povezanosti i odnosa između sopstvenih unutrašnjih procesa i prostora koji me okružuje. Smatram da lični unutrašnji prostor atmosfera, snova, sećanja i imaginacije može biti osvetljen, proširen i izmenjen transponovanjem u fizički prostor galerije. Polazna tačka mog pristupa je ideja da svet oko nas ne možemo razumeti kao sistem pre-definisanih predmeta i koncepata koje zatim naknadno racionalno biramo, već kao gustu mrežu nedovršenih procesa, u kojoj su očigledno stabilne stvari samo odraz stabilnosti njihovih slika. U radu me zanima da otvorim prolaz koji bi posetioca izveo iz jednog nivoa realnosti u drugi, iz fizičkog u čulni prostor, iz kolektivnog stanja u individualni fizički doživljaj.”

Nemanja Lađić (1984, Beograd) diplomirao je na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2009. u klasi prof. Mrđana Bajića, a 2011. završio Transmedia program na Sint Lukas univerzitetu u Briselu. Nekoliko puta nagrađivan kao student. Izlagao deset puta samostalno i učestvovao na četrdesetak grupnih izložbi i festivala, među kojima su Tasmanian International Video Art Festival u Australiji, Prostori otstupanja Salon MSU, 8 načina da se prevaziđu prostor i vreme Salon MSU, Image Talks, Hasselt, Belgija i drugi. Bavi se prvenstveno video instalacijama, kroz koje istražuje uticaj savremenih sredstava komunikacije na doživljaj vremena i prostora, kao i relativnost procesa opažanja u kontekstu tehnološki uslovljenog, digitalnog sveta.
http://www.nemanjaladjic.com/ 

“Osnovni motiv koji imam prilikom realizacije radova jeste da u nizu scena, mesta, situacija ili momenata pronađem tačku njihovog prožimanja. Ona može biti određena prostorom, vremenom ili nekom funkcionalnom karakteristikom elemenata. Ukoliko u nekom nizu variraju skoro sve karakteristike, to obično doživljavamo kao haos, neuređeno mnoštvo informacija. Zato se javlja potreba da se niz slika ili situacija sistematizuje. S jedne strane, moguće je selektovati one sadržaje koji imaju zajedničke odlike, čime se stvara filtrirana slika sveta. Ali, tek kada postavimo sebi zadatak da uočimo tačke prožimanja u naizgled sasvim različitim slikama, otvara se mogućnost da okruženje doživimo kao kuzalno povezano, celovito i smileno. U slučaju mojih optičkih instalacija, multiplikovane slike ili prostori simbolišu “suživot” mnoštva varijacija; u video radovima se nizovi fotografija ili video zapisa pretvaraju u arhive u kojima svaka scena postaje deo jedinstvene istorije ili “koreografski” uređene celine u kojoj su pokreti elemenata međusobno povezani. Taj efekat se može nazvati ”kaleidoskopskim”, jer niz slika koji čini kaleidoskop, sadrži upravo tu vrstu povezanosti i uslovljenosti.”


Jelena Mijić  (1989, Novi Sad) živi i radi u Beogradu. Završila je studije slikarstva na Faklultetu likovnih umetnosti u Beogradu.  Član je foto kolektiva Belgrade Raw i jedan od organizatora umetničkog rezidencijalnog programa MultiMadeira koji se dešava na portugalskom ostrvu Madeira. Najviše je interesuju nasumičnosti, neodređenost, participativnosti i haos u oblasti umetnosti. Bavljenje ovim temama povlači sa sobom i druga značajna pitanja, ona o autorstvu, imperativu originalnosti, genijalnosti i autoritetu umetnikove ličnosti, institucionalizaciji umetnosti i preispituje opšteprihvaćene postulate na kojima se zasniva umetničko delo.
http://cargocollective.com/jela

“Najviše me interesuju teme nasumičnosti, neodređenosti, participativnosti i haosa u oblasti umetosti, kao i pitanja o autorstvu, imperativu originalnosti, genijalnosti i autoritetu umetnikove ličnosti, institucionalizaciji umetnosti i preispitivanje opšteprihvaćenih postulata na kojima se zasniva umetničko delo.  U svom radu nikada ne težim da ilustrujem ili dokažem unapred zadate okvire ili pretpostavke. Podstaknuta konkretnim mestom, trenutkom ili situacijom, radim sa, za tu situaciju, specifičnim i dostupnim sadržajem, na kraju ga pretačući u umetničku formu, koja veoma često nije konačna, nego je samo jedna od faza ili inspiracija za početak novog rada.  Korišćenje tradicionalnih i/ili klasičnih metoda za konstrukciju slike u radovima koji se zasnivaju na nasumičnosti, igri, slučaju i participativnosti publike i slučajnih prolaznika rezultira radovima koji su naoko i formalno veoma klasični, ali su suštinski apsurdni i cinični.” 
Ivan Šuletić (1982) je vizuelni umetnik, živi i radi u Beogradu.  Završio je diplomske (2007), specijalističke (2009) i doktorske umetničke studije (2015) na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Jedan je od osnivača i urednika internet magazina za savremenu umetnost "Supervizuelna". Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radi kao asistent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
https://ivansuletic.wordpress.com
 
“Bavim se istraživanjem savremenih čitanja pojmova prostora, mesta, identiteta, ali i nekim ključnim tačkama lokalne političke istorije. Veoma mi je važan odnos sadašnjeg trenutka i nasleđa istorije umetnosti i naše savremen istorije, ali i sadašnjice i opštih pojmova grada, spomenika, arhitekture… U svom radu najčešće polazim od digitalne slike, ili digitalne skice, ali ishodište nalazim, barem u dosadašnjem radu, u medijima kao što su uljana slika i crtež. Sliku i crtež u kontekstu svog rada najpre shvatam kao procedure, čiji postupci u mnogome određuju konačni oblik rada i načine njihove prezentacije.”


Ksenija Jovišević (1988, Beograd), diplomirala na osnovnim i master studijama Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo, u klasi profesora Gordana Nikolića. Trenutno gostujući student na Sädelschule, Fakultetu likovnih umetnosti u Frankfurtu, u klasi profesora Willem de Rooij-a. Ima ostvarena brojna samostalna (Međuvreme, galerija Zečević; Zamisli želju, galerija Treći Beograd, Velika težnja, Galeriji 73, Beograd, Srbija...) i grupna izlaganja ( RAW, Bazel, Švajcarska; Remembering in Form, Frankfurt/M, Nemačka; 5 Hours Show, Rejkjavik, Island; Amsterdam Drawing, Holandija; Drawing Now, Pariz, Francuska...)
http://ksenijajovisevic.tumblr.com/ 

“Svi moji radovi rezultat su pokušaja da suprotstavim sveprisutna pitanja egzistencije. Radovi naglašavaju amorfnost i temporalnost harmonizacije, kao i beskrajnu mogućnost poigravanja rešenjima i odgovorima, nakon kojih prelaze u domen novih problema i pitanja. Istražujem razne medije u okviru sopstvenih interesovanja za beskonačno kao moguće, dovodeći u pitanje čovekovu potrebu za stvaranjem granica tamo gde ne postoje, radi dokazivanja sopstvenog postojanja i mogućnosti lakšeg percipiranja sveta oko sebe.”
„Inter | Video | Akcija"
Dragana Žarevac i Anica Vučetić

U okviru izložbe Inter | Video | Akcija  biće predstavljeni radovi Dragane Žarevac i Anice Vučetić nastali tokom prošlogodišnje rezidencije za video umetnike u Požegi. Rezidencijalni program Inter| Video | Akcija pokernut je 2016. godine u Požegi, od strane Nezavisnog filmskog centra „Filmart“, sa ciljem da na jednom mestu okupi video umetnike iz Srbije sa filmskim profesionalacima i studenatima filmskih škola iz celog sveta (učesnici Međunarodnog studentskog filmskog kampa „Interakcija“ i Međunarodnog masterklasa dokumentarnog filma „Interdoc“). Nastala kao reakcija na problem nedostatka rezidencijalnih programa „novo medijske“ umetničke prakse, kao i kolonija i radionica za video umetnost, ova rezidencija omogućava produkciju nove „pokretne slike“, kao i kontinuirano testiranje bliskosti dva medija – filma i videa, a posebno dokumentarnog filma i vizulne (video) umetnosti. Na prvoj održanoj rezidenciji 2016. godine, učestvovale su dve umetnice koje u svojoj umetničkoj praksi veliku pažnju posvećuju mediju videa: Dragana Žarevac i Anica Vučetić. Tokom avgusta 2017. godine biće realizovana druga po redu rezidencija Inter | Video | Akcija, koja omogućava uslove za produkciju dva nova video rada ovogodišnjih učesnika: Mirjane Bobe Stojadinović i  Miloša Tomića. (www.film-art.org)

 „...Dragana Žarevac „otkriva teritoriju“ i ukazuje na njenu lepotu. Ipak, vrlo naglašeno suprostavlja upadljivu statičnost i „pokretnu sliku“ i takvim antagonizmom nagoveštava određenu neizvesnost i preispitivanje sklada cele kompozicije. Pitanje kojim se autorka bavi jeste disbalans između potencijala i sudbine ovog geografskog prostora. Takođe, predmet njenog interesovanja jesu ideološke matrice koje definišu određenu teritoriju, a ovaj rad ukazuje na pokušaj da promenom „ugla posmatranja“ sagledamo i živimo lepotu u svoj njenoj veličanstvenosti i skladu... Rad Između svetova Anice Vučetić kao jedan od prvih iz novog ciklusa radova može se bojažljivo prepoznati i kao noviji i otvoreniji tematski pristup ove umetnice koji se postepeno proširio na teme globalnog okruženja. Dvo-kanalna video instalacija, koja se sastoji od video materijala nastalog u Japanu, ali i u okviru rezidencije Inter | Video | Akcija u Požegi predstavljena je u formi instalacije, u okviru koje umetnica precizno gradi strukturu prostora i raspored projekcija različitih dimenzija. Manipulativnost medija i njegove tehnološke prednosti u odnosu na druge medije iskorišćene su u svrhu součavanja čoveka sa dehumanizovanim okruženjem, na razmišljanje o smislu i načinima njihovog ponovnog uspostavljanja“ /deo iz teksta Slađane Petrović Varagić/

Dragana Žarevac je medijska umetnica koja se bavi odnosom između istine i stvarnosti. Obrazovanje u muzici i video umetnosti sticala u Beogradu, Bombaju, San Dijegu i Parizu. Krajem sedamdesetih i tokom osamdesetih godina, samostalno ili u saradnji s drugim umetnicima, izvodila performanse u najvažnijim galerijama bivše Jugoslavije i u inostranstvu. Autorka je zvuka za sve svoje performanse i video-radove. Njeni video-radovi prikazani su na brojnim video-festivalima, TV stanicama (Arte, La5, SWR) i izložbama širom Evrope i u SAD (Ludvig Muzej savremene umetnosti - Beč, Tejt Modern galerija – London, Centar Žorž Pompidu – Bobur - Pariz, ZKM – Karlsrue, Muzej Gugenhajm –Bilbao, Renesans Sosajeti – Čikago, Art in Dženeral – Njujork, Muzej savremene umetnosti - Beograd itd.) Dobitnica nagrade Centra za umetnost i tehnologiju medija (ZKM) u Karlsrueu (1998), Zlatne Sfinge za Opus na Festivalu Video Medeja u Novom Sadu (1999), Nagrade Galerije „Memorijala Nadežda Petrović“ u Čačku (2005) kao i brojnih međunarodnih priznanja i stipendija. Njen rad u mediju videa i video radionice pomogli su grad Pariz, francuska Ministarstva kulture i obrazovanja, Fond za otvoreno društvo, Gete Institut, ProHelvetia, Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope, Fond Roberto Cimetta, Ministarstvo kulture Srbije, gradski sekretarijat za kulturu Beograda i drugi. Bila je gost-umetnik u ZKM-u, Karlsrue, CICV-u, Erimonkur i na Ilemuvant, u Sant Antoninu, Korzika.  Radi kao selektor na međunarodnim video-festivalima i izložbama. Autorka je niza radionica koje se bave vezom između umetnosti i društva. Od 2010. do 2013. koordinirala je radionicom za mlade Goethe Guerilla u Gete Institutu Beograd. 

Anica Vučetić je rođena 1962. u Beogradu. Diplomirala je (1981/86) i magistrirala (1986/89) slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Bavi se video instalacijama i ambijentima. Izbor samostalnih izložbi:  Ambijenti, mobili, instalacije (1994), Galerija ULUS, Beograd; Nostalgija (1995), Muzej savremene umetnosti Univerziteta u San Paolu - MAC USP Ibirapuera, San Paolo, Brazil; Snovi o velikom talasu (1999) i Ambijentalni radovi (2001), Ludwig Forum za internacionalnu umetnost, Ahen, Nemačka;  Video instalacije (2002), Galeria 23 y 10, ICAIC – Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematograficos, Havana, Kuba; Sažimanje (2006) i Uviranje (2009), Galerija Kulturnog centra Beograda; Odslikavanja (2007), Galerija Remont, Beograd; Rez (2008), Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, Srbija; Dugo putovanje (2010), Muzej savremene umetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH; Uviranje (2011), Umetnostna galerija Maribor, Salon Rotovž, Slovenija; Veliki talas (1997) i Pad (2013), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd; Dugo putovanje (2015), Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Perjanički dom, Podgorica. Izlagala na brojnim grupnim izložbama širom sveta u Francuskoj, Holandiji, Kanadi, Švedskoj,  Rusiji, Makedoniji, Grčkoj, Španiji, Japanu, Bosni i Hercegovini, Nemačkoj, Hrvatskoj, Danskoj. Nagrade: Memorijal Nadežde Petrović u Čačku - Nagrada Memorijala i Nagrada publike (2005), Grand Prix na 9. Međunarodnom bijenalu umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu (2008), Politikina nagrada (2008), Nagrada Niškog salona 20/2 (2016) 

„Inter | Video | Akcija"
Dragana Žarevac i Anica Vučetić

U okviru izložbe Inter | Video | Akcija  biće predstavljeni radovi Dragane Žarevac i Anice Vučetić nastali tokom prošlogodišnje rezidencije za video umetnike u Požegi. Rezidencijalni program Inter| Video | Akcija pokernut je 2016. godine u Požegi, od strane Nezavisnog filmskog centra „Filmart“, sa ciljem da na jednom mestu okupi video umetnike iz Srbije sa filmskim profesionalacima i studenatima filmskih škola iz celog sveta (učesnici Međunarodnog studentskog filmskog kampa „Interakcija“ i Međunarodnog masterklasa dokumentarnog filma „Interdoc“). Nastala kao reakcija na problem nedostatka rezidencijalnih programa „novo medijske“ umetničke prakse, kao i kolonija i radionica za video umetnost, ova rezidencija omogućava produkciju nove „pokretne slike“, kao i kontinuirano testiranje bliskosti dva medija – filma i videa, a posebno dokumentarnog filma i vizulne (video) umetnosti. Na prvoj održanoj rezidenciji 2016. godine, učestvovale su dve umetnice koje u svojoj umetničkoj praksi veliku pažnju posvećuju mediju videa: Dragana Žarevac i Anica Vučetić. Tokom avgusta 2017. godine biće realizovana druga po redu rezidencija Inter | Video | Akcija, koja omogućava uslove za produkciju dva nova video rada ovogodišnjih učesnika: Mirjane Bobe Stojadinović i  Miloša Tomića. (www.film-art.org)

 „...Dragana Žarevac „otkriva teritoriju“ i ukazuje na njenu lepotu. Ipak, vrlo naglašeno suprostavlja upadljivu statičnost i „pokretnu sliku“ i takvim antagonizmom nagoveštava određenu neizvesnost i preispitivanje sklada cele kompozicije. Pitanje kojim se autorka bavi jeste disbalans između potencijala i sudbine ovog geografskog prostora. Takođe, predmet njenog interesovanja jesu ideološke matrice koje definišu određenu teritoriju, a ovaj rad ukazuje na pokušaj da promenom „ugla posmatranja“ sagledamo i živimo lepotu u svoj njenoj veličanstvenosti i skladu... Rad Između svetova Anice Vučetić kao jedan od prvih iz novog ciklusa radova može se bojažljivo prepoznati i kao noviji i otvoreniji tematski pristup ove umetnice koji se postepeno proširio na teme globalnog okruženja. Dvo-kanalna video instalacija, koja se sastoji od video materijala nastalog u Japanu, ali i u okviru rezidencije Inter | Video | Akcija u Požegi predstavljena je u formi instalacije, u okviru koje umetnica precizno gradi strukturu prostora i raspored projekcija različitih dimenzija. Manipulativnost medija i njegove tehnološke prednosti u odnosu na druge medije iskorišćene su u svrhu součavanja čoveka sa dehumanizovanim okruženjem, na razmišljanje o smislu i načinima njihovog ponovnog uspostavljanja“ /deo iz teksta Slađane Petrović Varagić/

Dragana Žarevac je medijska umetnica koja se bavi odnosom između istine i stvarnosti. Obrazovanje u muzici i video umetnosti sticala u Beogradu, Bombaju, San Dijegu i Parizu. Krajem sedamdesetih i tokom osamdesetih godina, samostalno ili u saradnji s drugim umetnicima, izvodila performanse u najvažnijim galerijama bivše Jugoslavije i u inostranstvu. Autorka je zvuka za sve svoje performanse i video-radove. Njeni video-radovi prikazani su na brojnim video-festivalima, TV stanicama (Arte, La5, SWR) i izložbama širom Evrope i u SAD (Ludvig Muzej savremene umetnosti - Beč, Tejt Modern galerija – London, Centar Žorž Pompidu – Bobur - Pariz, ZKM – Karlsrue, Muzej Gugenhajm –Bilbao, Renesans Sosajeti – Čikago, Art in Dženeral – Njujork, Muzej savremene umetnosti - Beograd itd.) Dobitnica nagrade Centra za umetnost i tehnologiju medija (ZKM) u Karlsrueu (1998), Zlatne Sfinge za Opus na Festivalu Video Medeja u Novom Sadu (1999), Nagrade Galerije „Memorijala Nadežda Petrović“ u Čačku (2005) kao i brojnih međunarodnih priznanja i stipendija. Njen rad u mediju videa i video radionice pomogli su grad Pariz, francuska Ministarstva kulture i obrazovanja, Fond za otvoreno društvo, Gete Institut, ProHelvetia, Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope, Fond Roberto Cimetta, Ministarstvo kulture Srbije, gradski sekretarijat za kulturu Beograda i drugi. Bila je gost-umetnik u ZKM-u, Karlsrue, CICV-u, Erimonkur i na Ilemuvant, u Sant Antoninu, Korzika.  Radi kao selektor na međunarodnim video-festivalima i izložbama. Autorka je niza radionica koje se bave vezom između umetnosti i društva. Od 2010. do 2013. koordinirala je radionicom za mlade Goethe Guerilla u Gete Institutu Beograd. 

Anica Vučetić je rođena 1962. u Beogradu. Diplomirala je (1981/86) i magistrirala (1986/89) slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Bavi se video instalacijama i ambijentima. Izbor samostalnih izložbi:  Ambijenti, mobili, instalacije (1994), Galerija ULUS, Beograd; Nostalgija (1995), Muzej savremene umetnosti Univerziteta u San Paolu - MAC USP Ibirapuera, San Paolo, Brazil; Snovi o velikom talasu (1999) i Ambijentalni radovi (2001), Ludwig Forum za internacionalnu umetnost, Ahen, Nemačka;  Video instalacije (2002), Galeria 23 y 10, ICAIC – Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematograficos, Havana, Kuba; Sažimanje (2006) i Uviranje (2009), Galerija Kulturnog centra Beograda; Odslikavanja (2007), Galerija Remont, Beograd; Rez (2008), Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, Srbija; Dugo putovanje (2010), Muzej savremene umetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH; Uviranje (2011), Umetnostna galerija Maribor, Salon Rotovž, Slovenija; Veliki talas (1997) i Pad (2013), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd; Dugo putovanje (2015), Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Perjanički dom, Podgorica. Izlagala na brojnim grupnim izložbama širom sveta u Francuskoj, Holandiji, Kanadi, Švedskoj,  Rusiji, Makedoniji, Grčkoj, Španiji, Japanu, Bosni i Hercegovini, Nemačkoj, Hrvatskoj, Danskoj. Nagrade: Memorijal Nadežde Petrović u Čačku - Nagrada Memorijala i Nagrada publike (2005), Grand Prix na 9. Međunarodnom bijenalu umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu (2008), Politikina nagrada (2008), Nagrada Niškog salona 20/2 (2016) 

20 GODINA MODROVANJA
Goran Stojčetović

Jesenju izlagačku sezonu Remont počinje izložbom “20 godina modrovanja” autora Gorana Stojčetovića. Izložba će pokriti širok obim aktivnosti autora kroz odabranu produkciju sa idejom da pruži sveobuhvatan uvid u takvu vrstu autentične društveno-umetničke prakse. Od izložbi, javnih crtanja, radionica, gostovanja, povezivanja i rada sa pojedincima i kolektivima pa do saradnje sa stručnim osobljem Klinike za psihijatriju Dnevne bolnice Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Jubilej je povod da razmotrimo značaj i mogućnosti ovakvog pristupa stvaralaštvu u savremenim uslovima.


1999. godine Goran Stojčetović je zvanično postao izbeglica i umetnik  - sa porodicom je prisilno napustio dom na Kosovu i završio je slikarstvo na Fakultetu umetnosti u Prištini. Spletovi vanrednih okolnosti i nagon za samoodržanjem duha doveli su do Goranovog specifičnog slučaja ‘urastanja’ umetnosti u život bez koje, kako sam tvrdi, možda ne bi ni bio živ. Iako je sklon romantičarskim razmatranjima o umetnosti i njenoj ulozi u životu njegovi ciljevi su vrlo pragmatični i utemeljeni u ličnom iskustvu. 2014. godine osnovao je udruženje Art Brut Serbia, ne kao vremensko-prostornu ispostavu Dibifeovog Art Bruta i ne samo sa idejom da okuplja i prezentuje rad marginalizovanih stvaralaca već pre svega da bi stvorio platformu koja bi tehnički podržala umetnost koja nije profesija već potreba. Akademsko prenošenje znanja, institucionalni okviri i sistemi kao i tržište suzili su sadržaj pojma umetnosti i sveli je na ‘profesiju kojom se bave profesionalci’ čime ona gubi izvornu moć, individualni i društveni uticaj i na kraju, posledično i bilo kakvu vezu sa publikom kojoj je kao takva ‘namenjena’. Stojčetović nije zanesenjak koji sebe smatra pionirom svesti o značaju neakademskog, naivnog, brutalnog, marginalnog, sirovog, direktno nadahnutog umetničkog izraza već je akademski slikar koji je imao sretno iskustvo da još tokom studija shvati crtež kao reflektivnu mapu sopstvenih duševno-duhovnih stanja i procesa. Zahvaljujući takvom psihološkom orijentiru Stojčetović se pre svega konstantno samodefinisao a onda i “bezbedno prenosio” preko iščašenih životnih situacija. Život je postajao vanredno stanje, rasklapao se na paravan nacionalnog mita i na zle zakulisne radnje koje su se iza njega dešavale i većina sveta sa tog prostora i danas živi u tom rascepu. U tom smislu dodatak Serbia na Art Brut u nazivu udruženja nema ulogu da odredi posebnost srpske neakademske, brutalne i marginalizovane umetnosti, već pre da zvučno-asocijativno poveže pojmove UMETNOST, BRUTALNOST i SRBIJA. Tako smo došli i do jednog od osnovnih postulate u Goranovom radu a to je da stvaralaštvo da bi ponovo dobilo oreol “magijskog i isceljujućeg” mora da prođe kroz najdublje slojeve bića. “Cilj je stvaranje mreže umetnika čija umetnost može da da odgovor na pitanje: “Kakve slike u sebi nosi današnji čovek sa Balkana?” (Goran Stojčetović, iz uvodnog teksta u katalogu Drugog balkanskog Art Brtut salona, 2017).
Hemiska olovka i odgovornost
(Seriju crteža rađenih hemijskom olovkom Goran zove HEMISKE)

“Politička potpisivanja različitih ugovora, sporazuma među narodima, postala su deo vizuelno- scenskog izraza. Svečano se, na nekom belom papiru, nažvrlja krivudava linija koja obavezuje na odgovornost čitav narod. Ta krivudava linija najčešće iscrtana hemijskom olovkom je, paradoksalno, lična žvrljotina potpisnika. Ja komuniciram s takvom vrstom likovnosti i pokušavam da proniknem u širok spektar odnosa od šaltera i bunkera, i obratno.” (G. S.)

Stojčetović se ne bavi događanjima u bunkerima, šalterima i političkim kabinetima, njega interesuje lična odgovornost prema samom sebi i kako se suprotstaviti sudbini koja se tamo “zapisuje”. Interesuje ga kreativni potencijal kojim se možemo odrediti i odupreti nametnutoj bespomoćnosti. Ovom izložbom on obeležava 20 godina žilave umetničke egzistencije - godine tvrdoglavog odupiranja, godine otkad mu se preti potpisom kojim će neko da gubi a neko da dobija - 20 godina koristi hemijsku olovku kao instrument svog identiteta i integriteta.
 “Inače, hemijska olovka je cev, napunjena mastilom koje okreće i nanosi na papir loptica na vrhu. Njene mogućnosti  kretanja u svim pravcima su maksimalne, brzina takođe…” (G.S.) Trag hemijske olovke je sirov, mastan, postojan, ne briše se lako. Svaka linija nosi odgovornost a stvaranje crteža ukida ulogu pasivnosti žrtve datih okolnosti. Onaj ko crta on stvara, proizvodi, uviđa - svoju duhovno-psihičku stabilnost i razvoj stavlja nasuprot praznoj ad hoc egzistenciji sluđenog savremenika. Umetnost laika nije brutalna , kao ni unutrašnje slike koje more običnog čoveka već je brutalno zapuštanje i gušenje kreativnog potencijala i želje čoveka da se izrazi i razume.

Iz pratećeg teksta Marije Radoš

Više o autoru:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008371179291 
https://www.facebook.com/goran.stojcetovic/ 
http://artbrut-inside.org/


Goran Stojčetović
Rođen 15.7.1975. u Skoplju. Bavi se dubinskom asocijativnom umetnošću koju pronalazi u nesvesnim i spontanim izrazima kroz crtež, sliku, fotografiju i performans. Poslednjih par godina se posvećuje društveno angažovanim akcijama kroz koje preispituje psihovizuelne sadržaje pojedinaca i grupa ljudi sa kojima se susreće prilikom gostovanja u različitim sredinama i okolnostima. 
Od februara 2015. vodi“Art brut studio VMA”u Dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Vojnomedicinske akademije u Beogradu, gde pored likovnih radionica, radi i na teorijskom istraživanju odnosa umetnosti i psihologije. 
Osnivač je i predsednik Udruženja Art Brut Serbia, glavni i odgovorni urednik je veb portala www.artbrut-inside.org . Jedan je od osnivača i selektor Balkanskog Art Brut Salona u Beogradu. Zaposlen kao scenograf  u Narodnom pozorištu Priština u Gračanici. 

40 godina Jalovičke likovne kolonije

Jalovik Hits 40

Bio je 40 stepeni vreo, malo preko 40. dan leta kada smo stigli u selo Jalovik koje je rasuto na skoro 40 brda i tačno 40 kilometara udaljeno od mestaTuđin u kome ne poznajem nikoga, kao i, uostalom, na 40. sazivu Jalovičke kolonije, a na kom mi je pripala čast da budem kustos. Tu jednu veliku nepoznanicu sazdanu od prostora, ljudi i duha nisam mogao da sustignem pogledom niti da joj priđem bliže sopstvenim koracima, već samo da je osmislim u sebi na osnovu priča bivših učesnika, biografija umetnika koje ću uskoro upoznati i predrasuda. A verujte mi, predrasuda, projekcija i konstrukta je bilo na sve strane. Samo su organizatori mudro ćutali. 
Dušan Savić, kustos, kustos, učesnik kolonije 2017.

Umetnici 40. saziva jalovičke kolonijesu: Damjan Kocijančić, Rok Bogataj, Mia Ćuk, Mihaela Vujnović, Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić (DimTim), Robert Verch, Ilir Kaso i Branislav Nikolić. 


Jalovička likovna kolonija osnovana je 1978. godine. Sedište Kolonije je u Posavo-tamnavskom selu Jaloviku, u Domu kulture namenski adaptiranom za potrebe Kolonije.
Usponu Jalovičke kolonije i velikom ugledu koji uživa nemerljiv doprinos dala je čitava plejada domaćih i stranih umetnika koji su četiri decenije svojim darom i talentom ispisali najblistavije stranice u istoriji njenog postojanja. Među tim bardovima svetskog slikarstva i skulpture nalaze se imena iz Japana, Švedske, Francuske, Italije, Amerike, Španije, Egipta, Finske, Rusije, Nemačke, Urugvaja, Holandije... kao i imena naših umetnika među kojima su Petar Omčikus, Kosa Bokšan, Bojan Bem, Kosta Bogdanović, Neša Paripović, Slobodan Kojić, Slobodan Peladić, Mrđan Bajić, Vladimr Perić Talent, Milorad Mladenović i drugi, da pomenemo samo neke od njih.
Jalovička likovna kolonija, ima i sopstvenu galeriju, čiji fundus predstavlja pravu riznicu umetničkih dela (oko 60 vajarskih dela velikog i galerijskog fromata (kamen, terakota, drvo), preko 300 slika, kao i mnoštvo crteza, grafika, pastela, fotografija, video radova). Putem izložbi organizovanih u zemlji i inostranstvu slike i skulpture Jalovičke likovne kolonije imalo je priliku da vidi mnogo poklonika umetnosti u Beogradu, Zemunu, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Pančevu, Kikindi, Obrenovcu, Ćupriji, Jagodini, Valjevu i u Salcburgu u Austriji.

www.jalovik.net

Exposition - svetlosna instalacija

Sébastien Trihan i Nina Simonović

Tokom prve polovine novembra Nina Simonović otvara dve samostalne izložbe u Beogradu. U galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca biće prikazana Ninina višemedijska istraživanja materijalnosti digitalnog crteža dok se kao prošlogodišnja dobitnica Nagrade Dimitrije M. Bašičević u galeriji Remont predstavlja izložbom “Exposition” u saradnji sa Sébastien Trihan (Pariz, Francuska).
“Exposition” je suptilna svetlosna instalacija inspirisana zapažanjem Nininog bliskog prijatelja Sébastien Trihan-a o ulozi i prirodi svetla u njenom radu. Kroz ovu kolaboraciju Sébastien i Nina ulaze dublje u istraživanje estetskih kvaliteta svetlosti kao i konvencionalnih formata likovnih dela.
 
Sreda, 8. oktobar od 18h
 
MANGELOS ISKUSTVO: Nina Simonović
Prošlogodišnja dobitnica nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos Nina Simonović boravila  je u periodu oktobar-novembar u Residency Unlimited u Njujorku. Tokom Ninine  prezentacije biće reči o njenim iskustvima boravka u RU, utiscima o njujorškoj umetničkoj sceni, galerijama, muzejima koje je posetila, kao i izložbi Hesitations 2  koja je realizovala u saradnji sa Davin Gray Triom u DE-CONSTRUKT [projekts] u Njujorku.
 
Nina Simonović (1984, Beograd) diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2010. godine. Kao stipendista francuske vlade usavršavala se na École Nationale superieure des beaux-arts u Parizu, i pohađala master studije iz oblasti teorije
umetnosti na École des Hautes études en sciences socials u Parizu. Od 2007. godine redovno izlaže. Recentne samostalne izložbe: Hesitations, Umetnički prostor U10, Beograd, Resonance, Galerija FLU, Beograd; skorašnje grupne izložbe: Constellation, Kulturni centar Srbije, Pariz, Facing Belgrade, Luis Leu, Karlsruhe, Kroz atelje, DKSG D’est. La casa – Giovani artisti Serbi, Palazzo Forti, Verona, Presences, Konak kneginje Ljubice - Muzej grada Beograda. Drancy / Bobigny Art & memorie, CENTQUATRE.

Pariz. Finalistkinja Henkel Art Award za 2010. godinu. Trenutno živi u Parizu.

O LJUBAVI I MORSKOM PRASETU

Katarina Radović
 

Izložba fotografija kombinovanih sa kratkim tekstovima, pod nazivom „O ljubavi i morskom prasetu“, sastoji se iz tri celine koje povezuje tema ljubavi. Autorka nudi jedan psiholološko-antropološki presek od ‘prave’ ljubavne priče u formi tradicionalnog braka koji opstaje pedeset ili više godina, do primera ‘moderne’ ljubavi krunisane anegdotom o jednoj – čak kreativnoj – preljubi izvučenoj iz ličnog iskustva. 
Ovim celinama, ona nastavlja da kroz svoj rad, naizgled površno i uz dozu humora, produbljuje ulogu portretne fotografije na nivou širokog raspona nijansi međuljudskih odnosa, komunikacije i iskazivanja intimnih misli i unutrašnjih komešanja. Ovoga puta Katarina ispituje mehanizme uporednog čitanja reči i slike, narušene granice između javnog i intimnog, i lajtmotiv traganja za ‘istinom’ koji prožima čitavu izložbu.
Ova beskompromisna kombinacija slika i tekstova u okviru čitave izložbe gradi jednu koherentnu vizuelnu zbirku malih, a zapravo ogromnih ljudskih priča, koje učvršćuju poziciju ove autorke kao posvećenog savremenog vizuelnog mislioca ne samo o temama međuljudskih odnosa,  već i o nevidljivom i naizgled banalnom u okviru ovih odnosa, o neuhvaćenom, nekadriranom i neizrečenom… Reč je o jednom konstantnom pogledu iskosa. 


Katarina Radović
Rođena je u Beogradu, gde trenutno živi i radi. Studirala je istoriju umetnosti na Univerzitetu u Saseksu u Velikoj Britaniji. Diplomirala je 2006. godine na katedri za fotografiju u klasi prof. Milana Aleksića na Akademiji umetnosti 'BK' u Beogradu. Učestvovala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Češkoj, Litvaniji, Španiji, Holandiji, Francuskoj, Egiptu, Japanu, Senegalu, SAD, itd. Dobitnica je stipendije Kultur Kontakt u Beču, 2007. godine i stipendije Evropske kulturne fondacije (ECF) za realizaciju projekata Dok nas smrt ne rastavi, 2009. godine. Njeni radovi se nalaze u: Kolekciji fotografija EROSION (Litvanija), TELENOR Kolekciji savremene srpske umetnosti (Srbija), Kolekciji Rovinj Photodays u Muzeju umetnosti i zanata (Zagreb, Hrvatska), Muzeju grada Beograda (Srbija), Muzeju afričke umetnosti (Beograd, Srbija), Kolekciji Imago Mundi BENETTON (Italija), kao i privatnim zbirkama. 
www.katarinaradovic.jimdo.com    


2001 - 2011            2012            2013            2014            2015            2016            2017
ARHIVA DEŠAVANJA I IZLOŽBI U GALERIJI REMONT